Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk

Kategorie

 Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1 Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.v-dero.pl prowadzony jest przez Varadero Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Konstytucji3 Maja 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000387981, NIP 6351824942, REGON 241962577, e-mail: biuro@varadero.pl, nr telefonu 32 750 49 17

Zarząd spółki:
Bożena Klepek- Prezes Zarządu

§ 2 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.v-dero.pl, są przetwarzane przez Varadero Sp. z o.o. w Mikołowie, przy ul. Konstytucji 3Maja 8.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

a) realizacji umowy

b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.v-dero.pl

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 3 Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.v-dero.pl, kierowane przez Varadero Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

§ 4 Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.v-dero.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.v-dero.pl wiążące są wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez sklep internetowy. Ceny oferowane przez Varadero Sp. z o.o. w sprzedaży bezpośredniej mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

§ 5 Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.v-dero.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie Varadero Sp. z o.o., złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w siedzibie Varadero Sp. z o.o., po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 1000 PLN i:

a) klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.

b) klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 300 PLN.

Sklep www.v-dero.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

§ 6 Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.v-dero.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Opek .

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży wraz z regulaminem, dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

§ 7 Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

Przed wydaniem towaru Klientowi:

Przelew na rachunek bankowy Varadero Sp. z o.o.

W momencie odbioru towaru:

Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby Varadero Sp. z o.o.

Varadero Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Varadero Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

Varadero Sp. z o.o. może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Varadero Sp. z o.o. na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8 Zwrot towaru

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

Zwrot towaru, o którym mowa w § 8 ust. 1, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z § 8 ust. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia § 9 ust. 2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosiła je Varadero Sp. z o.o., i ewentualne inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Varadero Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosiła je Varadero Sp. z o.o.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej Opek na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 8, 43-190 Mikołów, na koszt firmy Varadero Sp. z o.o. lub nie odbierać przesyłki.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

Varadero Sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

§ 9 Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Varadero Sp. z o.o. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Varadero Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. Zostanie nadany numer reklamacji. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Varadero Sp. z o.o. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Varadero Sp. z o.o. i podlega naprawie gwarancyjnej.

Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.

Sposób wysłania sprzętu do naprawy gwarancyjnej: klient sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt firmy Varadero Sp. z o.o. za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt firmy Varadero Sp. z o.o.

Dział serwisu nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.

Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.

§ 10 Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:
Varadero Sp. z o.o. - SERWIS
ul. Konstytucji 3 Maja 8
43-190 Mikołów

Kontakt z serwisem
Tel: 32 750 49 17

§11 Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.v-dero.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.